RUIJSENAARS

Bedrijfsinformatie

Ruijsenaars Taxaties


Waardebepalingen

Algemeen

Ruijsenaars Taxaties taxeert objecten volgens de door de opdrachtgever te bepalen waarderingsgrondslag. Het doel van de taxatie en de gebruikte waarderingsgrondslag worden altijd in het taxatierapport vermeld. Als voorbeeld kan worden genoemd het in opdracht van belanghebbenden taxeren van:
· herbouwwaarden, verkoopwaarden en sloopwaarden van woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, functionele gebouwen en complexen,
· reconstructiewaarden en sloopwaarden van bijzondere bouwwerken zoals kerken, kerktorens, monumenten, antennes en infrastructurele bouwwerken,
· dagwaarden, executiewaarden, vervangingswaarden en nieuwwaarden van machines, inventaris, bedrijfsuitrusting, werkmaterieel, transportmiddelen, productiefaciliteiten, huurdersbelang, installaties en vaste inrichting.

Niche

De afgelopen decennia is Ruijsenaars Taxaties vaak geraadpleegd voor het vaststellen van waarden van woonwagens en standplaatsen met de daarbij behorende bebouwing en inrichting. Dit bijvoorbeeld in het kader van eigendomsoverdracht, voor het verkrijgen van financiering, het bepalen van de WOZ waarde e.d.. Deze werkzaamheden worden niet alleen uitgevoerd in opdracht van (semi) overheidsorganisaties, maar ook in opdracht van financiele instellingen en eigenaren-bewoners. Zo is op het Recreatiepark Fort Oranje van in totaal 643 objecten de economische waarde getaxeerd in het kader van de gedwongen sluiting. Dit op verzoek van de gemeente Zundert.

Ook Ruijsenaars Expertises is actief binnen deze branche. Zoals met het onderzoeken van de oorzaak van schaden, het vaststellen van de omvang daarvan, maar ook met het begeleiden van en adviseren bij verplaatsingen van woonwagens en het herinrichten van woonwagencentra. Zo zijn in opdracht van de bewoners van De Karosseer (Vinkenslag) de geleden schaden vastgesteld die verband hielden met de herinrichting van het woonwagencentrum. Eenzelfde inzet is geleverd op het woonwagencentrum Velsen, maar dan in opdracht van de gemeente IJmuiden die de herinrichting aldaar heeft laten uitvoeren.

Schadeverzekeringen

Zijn er bij het sluiten van de verzekering geen afspraken gemaakt over de voortaxatie van het te verzekeren object, dan spreken we van een open polis. De te verzekeren som wordt bij aanvang van de verzekering door de verzekeringnemer opgegeven, en in het geval van schade door experts gecontroleerd en vergeleken met de werkelijke waarde op dat moment. De kans bestaat dan dat de verzekerde som hoger of lager is dan de werkelijke waarde op het moment van de schade. In het eerste geval is er onnodig teveel premie betaald, terwijl er in het tweede geval sprake is van onderverzekering. Bij de toepassing van onderverzekering is de verzekeraar gehouden de schade slechts pro rata te vergoeden. Ook bij een open polis is het daarom aan te bevelen om advies in te winnen over de te verzekeren som. De verkochte garantie tegen onderverzekering hoeft niet in alle gevallen te voorkomen dat een deel van de geleden schade niet wordt vergoed, ook al is er sprake van polisdekking.

Als alternatief is ook de polis met voortaxatie beschikbaar. Voor deze verzekeringsvorm wordt vaak gekozen als het gaat om kostbaarheden zoals sieraden of kunst. Maar ook voor buiten de standaard vallende gebouwen is de verzekering daarvan op basis van voortaxatie in veel gevallen het beste middel om waardediscussies ten tijde van de schaderegeling te voorkomen. In geval van voortaxatie conformeren de verzekerde en de verzekeraar zich bij het afsluiten van de verzekering aan de getaxeerde waarde van het gevaarsobject of de omvang van het te verzekeren belang, welke in het geval van schade door de verzekeraar en de verzekerde als grondslag voor de schadeberekening wordt aanvaard. De verzekering op basis van voortaxatie komt vaak voor bij brand- en kostbaarhedenverzekeringen en is toegelaten voor risico’s inzake vastgoed, machines, schilderijen, kunstvoorwerpen, juwelen en overige kostbaarheden, en is vooral bedoeld ter voorkoming van onzekerheid met betrekking tot de omvang van de verzekerde som in relatie tot de waarde van het verzekerd object op het moment van schade.

Contact

Postadres

Drielindendreef 49
4839 AH Breda

Telefoon

M 06-41552595
T 076-5310311