RUIJSENAARS

Bedrijfsinformatie

Activiteiten

Risicomanagement

Het fundament voor de beheersing van zowel primaire als ondersteunende bedrijfsprocessen die zijn gericht op het realiseren van de beoogde doelstellingen.

Om inzicht te verkrijgen in risico's die kunnen leiden tot het niet bereiken van de beoogde doelen, moet in de systematiek van bedrijfsvoering het risicomanagement centraal staan. Bekendheid met de relevante risico’s maakt het mogelijk om maatregelen te nemen teneinde die risico’s beheersbaar te maken. Een praktisch risicomanagement brengt de kritische situaties aan het licht die van invloed kunnen zijn op het bereiken van een bepaalde doelstelling, en draagt zodoende bij aan de stroomlijning van de bedrijfsvoering. Op voorhand kan dan rekening worden gehouden met het bijsturen van bedrijfsprocessen of het nemen van maatregelen en treffen van voorzieningen.

Ruijsenaars Expertises kan de benodigde risico-inventarisaties en risicoanalyses uitvoeren, om vervolgens in overleg te komen tot het opstellen van het risicobeheerplan.
Onderdeel van dit plan kan zijn een risico prestatiebestek voor het in concurrentie opvragen van verzekeringspremies met bijbehorende voorwaarden, voor de risico’s die bij voorkeur in aanmerking komen om te worden ondergebracht bij een verzekeraar. Zo’n bestek kan zijn gerelateerd aan de onderneming, een object, een project, een activiteit of een evenement.

Als voorbeeld kan worden genoemd:
· het uitbrengen van adviezen ter verbetering en borging van de efficiency en de bedrijfszekerheid van logistieke processen, en de implementatie hiervan, naar aanleiding van het opstellen van een risicobeheerplan voor een onderneming,
· het uitvoeren van een risico-inventarisatie bij een bouwonderneming, in opdracht van aandeelhouders en financiers,
· het onderzoeken van de technische haalbaarheid van een bouwplan met het oog op de daaraan verbonden bouwrisico’s ten opzichte van het eigen werk en de eigendommen van derden, in opdracht van een projectontwikkelaar,
· het opstellen van een activiteit gerelateerd risicobeheerplan voor een aannemer grondwerken,
· het uitvoeren van een activiteitgebonden risico-inventarisatie en een daaraan verbonden risicoanalyse, voor het verzekeren van een aannemer asbestsanering op AVB en CAR condities,
· het in opdracht van verzekeraars adviseren over de (bijzondere) voorwaarden waaronder bijzondere risico’s in dekking genomen kunnen worden.

<

Contact

Postadres

Drielindendreef 49
4839 AH Breda

Telefoon

M 06-41552595
T 076-5310311