RUIJSENAARS

Bedrijfsinformatie

Activiteiten

Achtergrond risico

Een risico, in de betekenis van een gevaar van schade of verlies, is vaak niet te vermijden. Leven en werken zonder risico’s is onmogelijk. Met deze wetenschap is het van belang om naar redelijkheid en billijkheid rekening te houden met risico’s, en hier op een zo efficiënt mogelijke manier mee om te gaan.

Eenmaal aangeleerd, gaat het omgaan met en beteugelen van risico’s als vanzelf. Denk aan de manier waarop we deelnemen aan het verkeer. Op zich een uiterst risicovol proces, wat slechts bij uitzondering leidt tot een verlies. De deelnemers aan het verkeer zijn zich bewust van de risico’s. Tevens is men er van overtuigd dat met het naleven van de verkeersregels een situatie wordt gecreëerd die deelname aan het verkeer verantwoord maakt.

Het proces wat uiteindelijk zal leiden tot het praktische omgaan met risico’s laat zich als volgt schematiseren.

Image

1. Het bewust worden van de risico’s noemen we de risico-inventarisatie.
2. Met de risicoanalyse kan men zich inzicht verschaffen in de geïnventariseerde risico’s.
3. Bij de risicobeoordeling worden vervolgens de resultaten van de risicoanalyse bezien in het licht van de beoogde doelstelling.
4. Aan de hand van de uitkomst van de risicobeoordeling kan worden gewerkt aan de wens of de eis om risico’s te beperken of uit te sluiten. Het resultaat van de studie tot beperking of uitsluiting van risico’s vormt het risicobeheerplan, waarin bijvoorbeeld de gewenste preventie is geduid of de noodzakelijke voorzieningen en maatregelen zijn omschreven.

Het risicobeheerplan kan voor een bedrijfsmatige omgeving, maar ook voor een non-profit organisatie worden opgesteld voor zowel financiële risico’s sec, als voor risico’s op het gebied van zaakschade, vermogensschade of letselschade.
Al deze aandachtsgebieden tezamen vormen het risicomanagement van een instelling, een project, een evenement, een activiteit of een onderneming.

Neem als voorbeeld het fenomeen winkeldiefstal, in de situatie dat de ondernemer zich tot doel heeft gesteld het behalen van winst uit de verkoop van goederen.
Als de ondernemer zich bewust is van het risico (1), en zich heeft verdiept in de omvang en de aard van de diefstal of vermissing (2), kan hij voor zichzelf de vraag beantwoorden of hij actie onderneemt om de verdwijning van goederen in te dammen, of dat hij de schade voor lief neemt (3).

Als de keuze wordt gemaakt om de situatie te laten voor wat hij is, zal deze beslissing met regelmaat moeten worden geactualiseerd. Het risicobeheer volstaat op dit onderdeel met de risicobeoordeling dat maatregelen niet nodig worden geacht, bijvoorbeeld op basis van een kosten-baten analyse.
In het andere geval kan men besluiten tot schadebeperkende maatregelen, zoals het aanbrengen van labels op de goederen in combinatie met een detectiesysteem bij de uitgang van de winkel (4).
In beide situaties is er sprake van een actief risicobeheer inzake winkeldiefstal.

In het gegeven voorbeeld gaat het om een bekend risico. Velen hebben nagedacht over de organisatorische en technische mogelijkheden van beheer, voor een in 90% van de gevallen universele situatie. Het standaard aanbod van beheervoorzieningen geeft voor de meeste gevallen een passende oplossing.
Maatwerkoplossingen zijn nodig als het gaat om andere dan de universele situaties.

Een bouwbedrijf dat unieke objecten bouwt op basis van aannemingsovereenkomsten draagt in principe de financiële risico’s van een werk tot aan het moment van oplevering. Zelfs tot 10 jaar daarna is de aannemer wettelijk aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van het bouwwerk. Het is geen uitzondering dat slechts één grote tegenvaller in de aannemerij, grote financiële problemen tot gevolg heeft in het geval men niet beschikt over een actief risicomanagement.

Een aannemer die uitvoering geeft aan werkzaamheden, loopt risico’s ten aanzien van de omgeving van het werk. Invloeden van bouwwerkzaamheden op de omgeving worden vaak niet op voorhand beschouwd, en kunnen tijdens de uitvoering voor grote problemen zorgen. Het is geen uitzondering dat de uitvoering van een aangenomen werk op de wijze als waarop de projectcalculatie is gebaseerd, in de praktijk niet mogelijk blijkt.

Bijvoorbeeld omdat de uitvoering van hei- en vibreringswerkzaamheden, ontgraving van de bouwput, of grondwaterstandverlaging tot grote overlast of schade leidt, en de uitvoering van het werk om die reden moet worden bijgesteld, aangepast of zelfs moet worden gestaakt.
Met een actief risicomanagement kan stagnatie van het werk worden voorkomen, en de faalkosten worden beperkt.

Ruijsenaars Expertises kan de benodigde risico-inventarisaties en risicoanalyses uitvoeren, om vervolgens in overleg te komen tot het opstellen van het risicobeheerplan.

Contact

Postadres

Drielindendreef 49
4839 AH Breda

Telefoon

M 06-41552595
T 076-5310311