RUIJSENAARS

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie

Ruijsenaars Expertises en Ruijsenaars Taxaties zijn nevenactiviteiten van Bouwbedrijf Ruijsenaars BV en staan onder leiding van ing Th Tholhuijsen. Als bouwer sinds 1841 kan Ruijsenaars bogen op bijna 180 jaar ervaring met het uitvoeren en aannemen van bouwkundige werken. De bekendheid met expertises, schaderegelingen en taxaties is de afgelopen 30 jaar ontwikkeld. De vakgebieden bouwkunde, werktuigbouwkunde en civiele techniek vormen van oudsher onze specialiteit.

Met betrekking tot schadeverzekeringen zijn wij vooral bedreven in het uitvoeren van risicobeoordelingen en schaderegelingen op het gebied van (product)aansprakelijkheid, brand, beroepsaansprakelijkheid architecten en raadgevend ingenieurs, garanties en CAR/Montage.

Daarnaast kan Ruijsenaars Expertises · risicobeheerplannen opstellen, en zonodig implementeren, voor projecten, (productie)processen, ondernemingen en instellingen, · advies uitbrengen over organisatiestructuren met het oog op de optimalisering van werk- en productieprocessen, · Interim Management verzorgen. Op al onze opdrachten voor advisering, expertises en taxaties zijn de algemene leveringsvoorwaarden voor experts en taxateurs van toepassing. In het geval deze leveringsvoorwaarden onvoldoende aansluiten bij de inhoud van de opdracht, zoals bij directievoering, bouwbegeleiding, engineering, procesanalyses e.d. hanteren wij de rechtsverhouding DNR 2011 (herziening 2013) als leveringsvoorwaarde.

Bij het uitvoeren van de aan Ruijsenaars Expertises en Ruijsenaars Taxaties opgedragen werkzaamheden worden de gebruikelijke gedragscodes in acht genomen voor de borging van kwaliteit, zoals de Gedragscode schade-expertiseorganisaties welke is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars dd 19.12.2012 en het Reglement gedrags-en beroepsregels NRTV dd 21.06.2018.

Ruijsenaars Expertises en Ruijsenaars Taxaties sluiten geen samenwerkingsverbanden met verzekeraars c.s. en kunnen zonder last of ruggespraak handelen. Voor iedere bij de opdracht betrokken en-of belanghebbende partij is dit het beste uitgangspunt voor een objectieve en onafhankelijke dossierbehandeling.

 • Image

  Bouwpathologie

  Een inmiddels ingeburgerd begrip voor het verrichten van onderzoek naar de oorzaak en de aanleiding van het ontstaan van bouwkundige gebreken.

  Meer over Bouwpathologie

 • Image

  Risicomanagement

  Het fundament voor de beheersing van zowel primaire als ondersteunende bedrijfs-processen die zijn gericht op het realiseren van de beoogde bedrijfsdoelstellingen.

  Meer over Risicomanagement

 • Image

  Taxatie voor verzekeringsdoeleinden

  Begroting van de waarde van het gevaars-object of de omvang van het te verzekeren belang.

  Meer over Taxatie

 • Image

  Schaderegeling

  Het meest voor de hand liggende instrument om de omvang te bepalen van een tussen partijen, volgens wet of contract ontstane verplichting tot vergoeding van schade.

  Meer over Schaderegeling

Contact

Postadres

Drielindendreef 49
4839 AH Breda

Telefoon

M 06-41552595
T 076-5310311