Taxatie voor verzekeringsdoeleinden

Begroting van de waarde van het gevaarsobject of de omvang van het te verzekeren belang, welke in het geval van schade door de verzekeraar en de verzekerde als grondslag voor de schadeberekening wordt aanvaard.

 

We spreken dan van een polis met voortaxatie, die veel voor komt bij brand- en kostbaarhedenverzekeringen. Deze verzekeringsvorm is toegelaten voor risico’s inzake vastgoed, machines, schilderijen, kunstvoorwerpen, juwelen en overige kostbaarheden, en is vooral bedoeld ter voorkoming van onzekerheid met betrekking tot de omvang van de verzekerde som in relatie tot de waarde van het verzekerd object op het moment van schade.

 

Zijn er bij het sluiten van de verzekering geen afspraken gemaakt over de voortaxatie van het te verzekeren object, dan spreken we van een open polis. De te verzekeren som wordt bij aanvang van de verzekering door de verzekeringnemer opgegeven, en in het geval van schade door experts gecontroleerd en vergeleken met de werkelijke waarde op dat moment.

 

De kans bestaat dan dat de verzekerde som hoger of lager is dan de werkelijke waarde op het moment van de schade. In het eerste geval is er onnodig teveel premie betaald, terwijl er in het tweede geval sprake is van onderverzekering. Bij de toepassing van onderverzekering is de verzekeraar gehouden de schade slechts pro rata te vergoeden.

Ook bij een open polis is het daarom aan te bevelen om advies in te winnen over de te verzekeren som.

 

Ruijsenaars Expertise taxeert objecten op de in de polis te noemen waarderingsgrondslag. De taxatie kan dienen als advies voor de te verzekeren som, of als voortaxatie.

Als voorbeeld kan worden genoemd het in opdracht van belanghebbenden taxeren van:

· herbouwwaarden, verkoopwaarden en sloopwaarden  van woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, functionele gebouwen en complexen,

· reconstructiewaarden en sloopwaarden van bijzondere bouwwerken zoals kerken, kerktorens, monumenten, antennes en infrastructurele bouwwerken,

· dagwaarden, executiewaarden, vervangingswaarden en nieuwwaarden van machines, inventaris, bedrijfsuitrusting, werkmaterieel, transportmiddelen, productiefaciliteiten, huurdersbelang, installaties en vaste inrichting. 

Activiteiten

Ruijsenaars Expertises

 

 

                 Ruijsenaars Expertises

             

Ruijsenaars Expertises

 

Drielindendreef 49            

4839 AH Breda                 

Bouwwerken, kunstwerken, civiele werken en voorzieningen.

Inventaris, bedrijfsuitrusting, werkmaterieel, machines, transport-middelen, productiefaciliteiten, huurdersbelang, installaties en vaste inrichting.

Utiliteitsbouw en woningbouw.

M 06-41552595

T  076-5310311

F  076-5310310

 

Bouwpathologie - Risicomanagement - Interim management - Schaderegeling - Taxatie