Schaderegeling

Het meest voor de hand liggende instrument om de omvang te bepalen van een tussen partijen, volgens wet of contract ontstane verplichting tot vergoeding van schade.

 

Ruijsenaars Expertises verzorgt niet alleen schaderegelingen in het kader van schadeverzekeringen. Ook buiten verzekeringscontracten om, zijn wij actief met het vaststellen en regelen van schaden aan zaken, in opdracht van betrokkenen, belanghebbenden of belangenbehartigers.

 

In alle gevallen worden de schades behandeld onder verantwoording van een expert die is ingeschreven in het Register van het NIVRE; het Nederland Instituut Van Register Experts.

 

Onze standaard werkwijze is er op gericht, dat wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging ons eindrapport kunnen indienen bij de opdrachtgever. Laatstgenoemde partij wordt over tussentijdse ontwikkelingen op de hoogte gehouden, via email.

Op verzoek of om reden van de schadeomstandigheden, kan worden voorzien in een bijzondere dossierbehandeling.

 

Als voorbeeld kan worden genoemd schaderegelingen:

· op Brandpolissen, in opdracht van verzekeraars en verzekerden,

· op AVB-, AVB/BA-, CAR-, Montage-, Garantie- en Werkmaterieelpolissen, in opdracht van verzekeraars,

· op specifieke brandpolissen ten behoeve van agrarische risico’s zoals oogst, gewas te veld en bedrijfsuitrusting, in opdracht van verzekeraars en verzekerden,

· tussen partijen in geval van een onvoldoende prestatie volgens wet of contract,

· in opdracht van schadeveroorzakende partijen in het geval van een niet verzekerde schade,

· in de zin van het formuleren van een bindend advies naar aanleiding van een geschil,

· tussen experts namens partijen, indien men kiest voor een arbitrage.

Activiteiten

Ruijsenaars Expertises

 

 

                 Ruijsenaars Expertises

             

Ruijsenaars Expertises

 

Drielindendreef 49            

4839 AH Breda                 

Het vaststellen van de oorzaak van de bovenmatige doorbuiging van een betonvloer, en het adviseren en in financiële zin waarderen van een probleemoplossende aanpak, in opdracht van AVB/BA verzekeraar van de raadgevend ingenieur.

Het vaststellen van de oorzaak en de omvang van de schade aan een beton keldervloer, in opdracht van CAR verzekeraar van de principaal.

Het vaststellen en regelen van een brandschade op basis van wettelijke aansprakelijkheid, in opdracht van de AVB verzekeraar van de betrokken installateur.

Het vaststellen van de schade door en als gevolg van een funderingsgebrek, in opdracht van de hoofdaannemer.

M 06-41552595

T  076-5310311

F  076-5310310

 

Bouwpathologie - Risicomanagement - Interim management - Schaderegeling - Taxatie